skip to Main Content

Hosting Voorwaarden

Ook onderaan ons Bedrijf Privacy- en cookiesbeleid AVG-compatibel.

Herzieningsdatum: 28 januari 2019

Deze Hostingovereenkomst regelt uw aankoop en gebruik, op welke manier dan ook, van alle Websitehosting, VPS, Dedicated servers, Streamingfaciliteiten, Colocatie enzovoort die door u zijn besteld en door ons zijn geaccepteerd en beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke aankoop en gebruik van de Diensten. U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE HIERIN BEVATTE ALGEMENE VOORWAARDEN. We behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen, en om te bepalen of en wanneer dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op zowel bestaande als toekomstige klanten. We kunnen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen in het beleid en de richtlijnen waarnaar wordt verwezen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Als u de Services blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of aanpassingen door ons, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert.

1. Betaling. Als tegenprestatie voor onze levering van de Hostingdiensten hieronder, stemt de Klant ermee in om ons de totale maandelijkse vergoeding te betalen op basis van de maandelijkse hostingdiensten en de geselecteerde voorwaarden.

2. Dienstverlening. We zullen de Klant de bestelde Services leveren die worden beschreven in de Hostingpakketfuncties elders in dit document. De klant begrijpt en stemt ermee in dat we de website uitsluitend zullen hosten en/of creëren in overeenstemming met de informatie die door de klant is verstrekt.

3. Rechten op de website en inhoud. Met uitzondering van Materialen en Achtergrondtechnologie van derden zoals uiteengezet in Sectie 4, is de Klant eigenaar van de Klantinhoud. “Klantinhoud” betekent alle inhoud of informatie (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto’s, video, grafische afbeeldingen, gegevens of software), in elk medium, door de klant aan ons verstrekt “Materialen van derden” betekent alle inhoud, software of ander computerprogrammeermateriaal dat eigendom is van een andere entiteit dan ons, en in licentie is gegeven door ons bedrijf of algemeen beschikbaar is voor het publiek, inclusief de klant, onder gepubliceerde licentievoorwaarden, en dat we zullen gebruiken om een Website.

4. Beperkte licentie voor de achtergrondtechnologie. “Achtergrondtechnologie” betekent computerprogrammeer-/formatteringscode of bedieningsinstructies die door of voor ons zijn ontwikkeld en die worden gebruikt om de website of een webserver in verband met een website te hosten of te bedienen. Achtergrondtechnologie omvat, maar is niet beperkt tot, alle bestanden die nodig zijn om formulieren, knoppen, selectievakjes en soortgelijke functies te maken en onderliggende technologie of componenten, zoals stijlbladen, animatiesjablonen, interfaceprogramma’s die multimedia en andere programma’s koppelen, aangepaste grafische manipulatie engines en menuhulpprogramma’s, zowel in databasevorm als dynamisch aangestuurd. Achtergrondtechnologie omvat geen Klantinhoud. De klant mag geen achtergrondtechnologie dupliceren of distribueren aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Alle rechten op de Achtergrondtechnologie die hieronder niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend, blijven door ons behouden. Zonder het voorgaande te beperken, stemt de Klant ermee in om geen enkele broncode van de Achtergrondtechnologie te reverse-engineeren, reverse-assembleren, decompileren of anderszins proberen af te leiden, behalve zoals toegestaan door de wet.

5. Beperkte licentie voor inhoud. De klant verleent ons hierbij het beperkte, niet-exclusieve recht en de licentie voor het kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, maken van afgeleide werken van, wijzigen en anderszins gebruiken en exploiteren van de website, enige klantinhoud of klantmerken die hier aan ons zijn verstrekt onder, uitsluitend met het oog op het verlenen van onze Diensten onder deze Overeenkomst. Dergelijke beperkte rechten en licenties gelden niet voor andere materialen of voor enig ander doel en worden automatisch beëindigd bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

6. Inhoudsnormen. De Klant stemt ermee in geen Klantinhoud te verstrekken, en we zullen de Klant niet opzettelijk inhoud verstrekken die (a) inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms- of publiciteits-/privacyrechten van derden; (b) in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (c) lasterlijk, gewelddadig, duidelijk schadelijk of obsceen of pornografisch is of inbreuk maakt op de rechten van burgers; of (d) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogrammeerroutines bevat die bedoeld zijn om systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen of te verstoren. Als de Klant internationaal is, stemt de Klant ermee in alle toepasselijke lokale en nationale wetten na te leven. We behouden ons het recht voor om elk ander onderwerp te weigeren dat wij ongepast achten.

7. Ondersteuning. We stemmen ermee in om redelijke technische ondersteuning per e-mail aan de klant te bieden tijdens onze normale technische ondersteuningsuren. We zullen telefonische klantenondersteuning bieden als de klant telefonische ondersteuningstijd heeft gekocht.

8. Duur en beëindiging. (a) Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en wordt voortgezet tenzij deze wordt beëindigd; (b) We kunnen deze Overeenkomst beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant van drie (3) dagen als de Klant deze Overeenkomst wezenlijk schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet betalen, en er niet in slaagt om een dergelijke schending te herstellen gedurende een dergelijke periode van drie (3) dagen; en (c) bij de beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Klant ons betalen voor alle Diensten die door ons voorafgaand aan de beëindiging aan de Klant zijn geleverd. Secties 2, 3, 4, 5, 9 en 11 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

9. Garantiedisclaimer. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, worden de Services geleverd “zoals ze zijn” en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van titel, niet-inbreuk, handelsvermogen en geschiktheid voor een bepaald doel. Onderbreking van de service: u erkent en stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor tijdelijke vertragingen, storingen of onderbrekingen van de services. Elke partij erkent dat zij deze Overeenkomst niet is aangegaan op basis van enige garantie of verklaring, behalve die welke hierin specifiek worden uiteengezet. Tenzij hierin of in een Verklaring een goedkeuringsproces is gespecificeerd, wordt alle Hosting die door ons aan een Klant wordt geleverd, geacht te zijn geaccepteerd bij levering.

10. Vrijwaring. (a) Vrijwaring van de klant. De klant zal ons en tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van derden verdedigen die een schending van de convenanten in Sectie beweert. Behoudens Sectie 11, zal de Klant ons vrijwaren voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke uitgaven en kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij. (b) Wij. Vergoeding. We zullen de Klant verdedigen tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij waarin wordt beweerd dat de convenanten in Sectie 6 zijn geschonden. Behoudens Sectie 11 zullen wij de Klant schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke onkosten en kosten die de Klant heeft gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij. (c) Mechanica van schadeloosstelling. De verplichtingen van de schadeloosstellende partij zijn afhankelijk van de voorwaarde dat de schadeloosstellende partij: (i) de schadeloosstellende partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stelt van elke claim, actie, rechtszaak of procedure waarvoor de schadeloosgestelde partij om schadevergoeding vraagt; (ii) het verlenen van zeggenschap over de verdediging en schikking aan de schadeloosstellende partij; en (iii) redelijkerwijs meewerken met de schadeloosstellende partij op kosten van de schadeloosstellende partij.

11. Beperking van aansprakelijkheid. Onze AANSPRAKELIJKHEID HIERONDER ZAL HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN ONS IS BETAALD NIET OVERSCHRIJDEN TIJDENS DE PERIODE VAN EEN (1) MAAND VOORDAT DE ACTIE ONTSTAAN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN ZAKEN OF (B) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES) , ONGEACHT DE VORM OF HANDELING, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ. WERD OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE KLANT ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN, EN INDIEN DERGELIJKE BEPERKINGEN ZIJN, ZULLEN WIJ DEZE OVEREENKOMST NIET AANSLUITEN.

12. Annuleren en terugbetalen. Je hebt maximaal 2 uur vanaf het moment van aankoop om alle artikelen die je niet langer wilt ontvangen te annuleren.
Annuleren is altijd mogelijk via je klantenpaneel, let op onderstaande extra voorwaarden als je je geld terug wilt.
U kunt de bestelling annuleren via uw klantenpaneel, klik op ‘Services’ onder ‘Product / Service’ klik op uw pakketnaam, klik in het volgende scherm op ‘Annulering aanvragen’ en beschrijf uw reden voor annulering.
Selecteer op ‘Annuleringstype’ Direct of einde van de factureringsperiode en klik ten slotte op ‘Annulering aanvragen’
Als je bestelling al is verwerkt, krijg je het bedrag teruggestort minus instel- en verwerkingskosten.
De terugbetaling wordt op werkdagen binnen maximaal 48 uur verwerkt.
Let op: als uw account is geblokkeerd vanwege illegale of minderjarige activiteiten, heeft u GEEN recht op restitutie.

 

Ons bedrijf Privacy- en cookiebeleid Voldoet aan de AVG
Ons bedrijf maakt deel uit van de Our Company Group, die Our Company International en Our Company Direct omvat.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

* Welke gegevens verzamelen we?
* Hoe verzamelen we uw gegevens?
* Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?
* Hoe slaan wij uw gegevens op?
* Marketing
* Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?
* Wat zijn cookies?
* Hoe gebruiken we cookies?
* Welke soorten cookies gebruiken we?
* Hoe u uw cookies beheert
* Privacybeleid van andere websites
* Wijzigingen in ons privacybeleid
* Hoe kunt u contact met ons opnemen?
* Hoe contact opnemen met de juiste autoriteiten?

Welke gegevens verzamelen we?

Ons bedrijf verzamelt de volgende gegevens:
* Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)

Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt ons bedrijf rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen.
We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:
* Registreer online of plaats een bestelling voor een van onze producten of diensten.
* Vul vrijwillig een klantenonderzoek in of geef feedback op een van onze prikborden of via e-mail.
* Gebruik of bekijk onze website via de cookies van uw browser.
* ook gegevens verzamelen via Google Analytics

Ons bedrijf kan uw gegevens ook indirect ontvangen van de volgende bronnen:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?

Ons bedrijf verzamelt uw gegevens zodat we:
* Verwerk uw bestelling en beheer uw account.
* U e-mailen met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan wij denken dat u deze misschien ook leuk vindt.

Wanneer ons bedrijf uw bestelling verwerkt, kan het uw gegevens verzenden naar, en de resulterende informatie ook gebruiken van, kredietinformatiebureaus om frauduleuze aankopen te voorkomen.

Hoe slaan we uw gegevens op?

Ons bedrijf slaat uw gegevens veilig op in het datacenter dat we gebruiken en alle communicatie maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Ons bedrijf bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u klant bent. Na het verstrijken van deze termijn verwijderen wij uw gegevens binnen een week uit ons klantsysteem (WHMCS, DirectAdmin)

Marketing

Ons bedrijf wil u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u deze interessant vindt.
Als u heeft ingestemd met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden.
U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat Ons Bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden of om uw gegevens aan andere leden van de Ons Bedrijf-groep te geven.
Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, kunt u dat selecteren in uw klantenpaneel.

Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

Ons bedrijf wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten.
Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
* Het recht op toegang:
U hebt het recht om bij Ons Bedrijf kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.

* Het recht op rectificatie:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om Ons Bedrijf te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

* Het recht op gegevenswissing:
U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om Ons Bedrijf te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

* Het recht op beperking van de verwerking:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

* Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

* Het recht op gegevensoverdraagbaarheid:
U hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mailafdeling voor ondersteuning of het ticketsysteem.

Koekjes

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen.
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologie

Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org

Hoe gebruiken we cookies?

Ons bedrijf gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

* U blijft ingelogd
* Begrijpen hoe u onze website gebruikt
*versoepeling van het bestelproces

Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:

* Functionaliteit – Ons bedrijf gebruikt deze cookies zodat we u herkennen op onze website en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Deze kunnen de taal van uw voorkeur zijn en de locatie waarin u zich bevindt. Er wordt een mix van first-party en third-party cookies gebruikt.
* Adverteren – Ons bedrijf gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres.
* Wij delen cookies nooit met andere bedrijven.

Hoe cookies te beheren

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, en de bovenstaande website vertelt u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen is het echter mogelijk dat sommige van onze websitefuncties daardoor niet werken.

Privacybeleid van andere websites

De website van Ons Bedrijf bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons bedrijf houdt zijn privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2019.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen heeft over het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die we over u hebben, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op.
Neem dan contact met ons op via onze Support e-mailafdeling of ticketsysteem.

Also at the bottom our Company Privacy and cookies policy GDPR compliant.

Revision Date: January 28, 2019

This Hosting Agreement governs your purchase and use, in any manner, of all Web site hosting, VPS, Dedicated servers, Streaming facilities, Colocation and so on ordered by you and accepted by us and describes the terms and conditions that apply to such purchase and use of the Services. You AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED HEREIN. We reserves the right to change or modify any of the terms and conditions contained in this Agreement at any time and from time to time in its sole discretion, and to determine whether and when any such changes apply to both existing and future customers. We may make changes or modifications to referenced policies and guidelines without notice to you. Your continued use of the Services following our posting of any changes or modifications will constitute your acceptance of such changes or modifications.

1. Payment. As consideration for our providing the Hosting Services here under, Customer agrees to pay us the aggregate monthly fee based on the monthly hosting services and the terms selected.

2. Provision of Services. We will provide Customer with the Services ordered that are described in the Hosting Package Features elsewhere in this document. Customer understands and agrees that we will host and or create the Web site solely in accordance with the information provided by Customer.

3. Rights to the Web Site and Content. With the exception of any Third-Party Materials and Background Technology as set forth in Section 4, Customer owns the Customer Content. “Customer Content” means all content or information (including, without limitation, any text, music, sound, photographs, video, graphics, data, or software), in any medium, provided by Customer to us  “Third-Party Materials” means any content, software, or other computer programming material that is owned by an entity other than us, and licensed by our company or generally available to the public, including Customer, under published licensing terms, and that we will use to display or run a Web site.

4. Limited License to the Background Technology. “Background Technology” means computer programming/formatting code or operating instructions developed by or for us and used to host or operate the Web site or a Web server in connection with a Web site. Background Technology includes, but is not limited to, any files necessary to make forms, buttons, checkboxes, and similar functions and underlying technology or components, such as style sheets, animation templates, interface programs that link multimedia and other programs, customized graphics manipulation engines, and menu utilities, whether in database form or dynamically driven. Background Technology does not include any Customer Content. Customer may not duplicate or distribute any Background Technology to any third party without the prior written consent of us. All rights to the Background Technology not expressly granted to Customer here under are retained by us. Without limiting the foregoing, Customer agrees not to reverse-engineer, reverse-assemble, decompile, or otherwise attempt to derive any source code of the Background Technology, except as allowed by law.

5. Limited License to Content. Customer hereby grants to us the limited, nonexclusive right and license to copy, distribute, transmit, display, perform, create derivative works from, modify, and otherwise use and exploit Web site, any Customer Content, or any Customer Marks provided to us here under, solely for the purpose of rendering our  Services under this Agreement. Such limited right and license shall extend to no other materials or for any other purpose and will terminate automatically upon termination of this Agreement for any reason.

6. Content Standards. Customer agrees not to provide Customer Content, and we will not intentionally provide to Customers any content, that (a) infringes on any third party’s intellectual property or publicity/privacy rights; (b) violates any applicable law or regulation; (c) is defamatory, violent, clearly harmful, or obscene or pornographic or infringes on citizens’ rights; or (d) contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancel bots, or other computer programming routines that are intended to damage or interfere with any system, data, or personal information. If Customer is international, then Customer agrees to comply with all applicable local and national laws. We reserves the right to refuse any other subject matter it deems inappropriate.

7. Support. We agrees to provide reasonable technical support by email to Customer during our normal technical support hours. We will provide customer support by telephone if the customer purchased telephonic support time.

8. Term and Termination. (a) This Agreement is effective as of the Effective Date and shall continue unless terminated; (b) We may terminate this Agreement after three (3) days written notice to Customer if Customer materially breaches this Agreement, including, without limitation, failure to pay, and fails to cure such breach during such three (3) days period; and (c) upon the termination of this Agreement, Customer will pay us  for all Services provided to Customer by our prior to termination. Sections 2, 3, 4, 5, 9, and 11 will survive termination of this Agreement.

9. Warranty Disclaimer. Except as expressly provided in this Agreement, the Services are provided “as is” and we expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, express, implied, or statutory, including, without limitation, the implied warranties of title, non-infringement, merchant ability, and fitness for a particular purpose. Interruption of Service: You hereby acknowledge and agree that we will not be liable for any temporary delay, outages or interruptions of the Services. Each party acknowledges that it has not entered into this Agreement in reliance upon any warranty or representation except those specifically set forth herein. Unless an approval process is specified herein or in a Statement, all Hosting provided by us to a Customer will be deemed accepted when delivered.

10. Indemnity. (a) Customer Indemnity. Customer will defend us and against any third-party claim, action, suit, or proceeding alleging any breach of the covenants contained in Section. Subject to Section 11, Customer shall indemnify us for all losses, damages, liabilities, and all reasonable expenses and costs incurred by us as a result of any such third-party claim, action, suit, or proceeding. (b) We.  Indemnity. We will defend Customer against any third-party claim, action, suit, or proceeding alleging any breach of the covenants contained in Section 6. Subject to Section 11, We shall indemnify Customer for all losses, damages, liabilities, and all reasonable expenses and costs incurred by Customer as a result of any such third party claim, action, suit, or proceeding. (c) Mechanics of Indemnity. The indemnifying party’s obligations are conditioned upon the indemnified party: (i) giving the indemnifying party prompt, written notice of any claim, action, suit, or proceeding for which the indemnified party is seeking indemnity; (ii) granting control of the defense and settlement to the indemnifying party; and (iii) reasonably cooperating with the indemnifying party at the indemnifying party’s expense.

11. Limitation of Liability. Our LIABILITY HEREUNDER SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER TO US  DURING THE ONE (1) MONTH PERIOD BEFORE THE ACTION AROSE. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR (A) ANY LOSS OF USE, LOSS OF DATA, OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR (B) ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS), REGARDLESS OF THE FORM OR ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, EVEN IF WE. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT THESE LIMITATIONS ARE AN ESSENTIAL ELEMENT OF THIS AGREEMENT, AND ABSENT SUCH LIMITATIONS, WE WOULD NOT ENTER INTO THIS AGREEMENT.

12. Cancelling and Refunding. You have a maximum of 2 hours from the time of purchase to cancel all items that you no longer wish to receive.
Cancellation is always possible via your customer panel, note the extra conditions below if you want a refund.
You can cancel the order via your customer panel, click on ‘Services’ under ‘Product / Service’ click on your package name, in the next screen click on ‘Request Cancellation’ and Describe your reason for Cancellation.
Select by ‘Cancellation Type’ Immediate or End of Billing Period at last click on ‘Request Cancellation’
If your order has already been processed, you will get the amount paid back minus setup and processing costs.
The refund will be processed within a maximum of 48 hours on workdays.
Please note, if your account is blocked due to illegal or underage activities, you are NOT entitled to a refund.

Our Company Privacy and cookies policy GDPR compliant

Our Company is part of the Our Company Group which includes Our Company International and Our Company Direct.
This privacy policy will explain how our organization uses the personal data we collect from you when you use our website.

Topics:

* What data do we collect?
* How do we collect your data?
* How will we use your data?
* How do we store your data?
* Marketing
* What are your data protection rights?
* What are cookies?
* How do we use cookies?
* What types of cookies do we use?
* How to manage your cookies
* Privacy policies of other websites
* Changes to our privacy policy
* How to contact us
* How to contact the appropriate authorities

What data do we collect?

Our Company collects the following data:
* Personal identification information (Name, email address, phone number, etc.)

How do we collect your data?

You directly provide Our Company with most of the data we collect.
We collect data and process data when you:
* Register online or place an order for any of our products or services.
* Voluntarily complete a customer survey or provide feedback on any of our message boards or via email.
* Use or view our website via your browser’s cookies.
* also collect data via Google Analytics

Our Company may also receive your data indirectly from the following sources:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

How will we use your data?

Our Company collects your data so that we can:
* Process your order and manage your account.
* Email you with special offers on other products and services we think you might like.

When Our Company processes your order, it may send your data to, and also use the resulting information from, credit reference agencies to prevent fraudulent purchases.

How do we store your data?

Our Company securely stores your data at the Data-center that we use and all communications uses a secure SSL connection.

Our Company will keep your data for the time period you are a customer. Once this time period has expired, we will delete your data within one week from our client system (WHMCS, DirectAdmin)

Marketing

Our Company would like to send you information about products and services of ours that we think you might like.
If you have agreed to receive marketing, you may always opt out at a later date.
You have the right at any time to stop Our Company from contacting you for marketing purposes or giving your data to other members of the Our Company Group.
If you no longer wish to be contacted for marketing purposes, you can select that in your client panel.

What are your data protection rights?

Our Company would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights.
Every user is entitled to the following:
* The right to access:
You have the right to request Our Company for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

* The right to rectification:
You have the right to request that Our Company correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Our Company to complete the information you believe is incomplete.

* The right to erasure:
You have the right to request that Our Company erase your personal data, under certain conditions.

* The right to restrict processing:
You have the right to request that Our Company restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

* The right to object to processing:
You have the right to object to Our Company’s processing of your personal data, under certain conditions.

* The right to data portability:
You have the right to request that Our Company transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at our Support email department or ticket system.

Cookies

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information.
When you visit our websites, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology

For further information, visit allaboutcookies.org

How do we use cookies?

Our Company uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, including:

* Keeping you signed in
* Understanding how you use our website
* smoothing out the ordering process

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

* Functionality – Our Company uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences. These could include what language you prefer and location you are in. A mix of first-party and third-party cookies are used.
* Advertising – Our Company uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you viewed, the links you followed and information about your browser, device, and your IP address.
* We never share cookies with other companies.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

The Our Company website contains links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

Our Company keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page.
This privacy policy was last updated on 28 January 2019.

How to contact us
If you have any questions about Our Company’s privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.
Please contact us at our Support email department or ticket system.

Back To Top